Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 02.08.2018 r.

Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Sklep internetowy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. Oddział w Olsztynie - sklep internetowy dostępny pod adresem www.aptuspet.pl, prowadzony jest przez firmę Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 26D, 15-703 Białystok, Oddział w Olsztynie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Nr. 0000159386 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Siedziba Oddziału w Olsztynie znajduje się w  Olsztyn 10-282, ul. Poprzeczna 15. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 5420301277, Regon 050040348.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

Definicje

1. Konsumentosoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. SprzedawcaPrzedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26D, kod pocztowy 15-703, Oddział w Olsztynie z siedzibą przy ul. Poprzeczna 15, 10-282 Olsztyn, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000159386, NIP 542-030-12-77, REGON 050040348.

3. Klientkażdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorcaosoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklepsklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym aptuspet.pl

6. Umowa zawarta na odległośćumowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 2

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. Oddział w Olsztynie, Sklep Internetowy, ul. Poprzeczna 15, 10-282 Olsztyn

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: zamowienia@centrowet.olsztyn.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 89 526-87-13; 89 526-59-19

 4. Numer fax Sprzedawcy: 89 526-96-92

 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A 78 1020 3541 0000 5102 0303 8999

 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00- 17:00, od poniedziałku do piątku.

§ 3

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera etc.,

 2. konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,

 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§4

Informacje ogólne

 1. Sklep prowadzi sprzedaż internetową preparatów i suplementów przeznaczonych dla psów, kotów i koni.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.

 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych. Ceny te są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 5

Zakładanie Konta

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/ nazwa, adres zamieszkania/ siedziby, (nr NIP), adres e-mail.

 2. Założenie Konta jest bezpłatne.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła wskazanych w formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w niniejszym Regulaminie.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

 4. kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 7

Metody dostawy oraz płatności

 1. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem DPD oraz InPost.

 2. Zamówienia złożone do godziny 13:00 Sklep realizuje w dniu złożenia zamówienia, po stwierdzeniu wpływu gotówki na konto. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 Sklep realizuje w kolejnym dniu roboczym, po stwierdzeniu wpływu gotówki na konto.

 3. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w zał. nr 1 do Regulaminu.

 4. Możliwe są następujące formy płatności: przelew.

 5. Przesyłki są dostarczane za pośrednictwem DPD oraz InPost w dni robocze, w ciągu 2-5 dni. Sklep nie odpowiada za opóźnienie w dostawie powstałe z winy kuriera.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 6 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient, składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie Produktu. Moment zawarcia umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji.

 2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W braku opłacenia zamówienia w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 6. Na każdy sprzedany towar, wystawiana jest faktura VAT lub paragon, stosownie do życzenia Klienta.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 4. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. Oddział w Olsztynie , Sklep Internetowy, 10-282 Olsztyn, ul. Poprzeczna 15 lub na adres e-mail: zamowienia@centrowet.olsztyn.pl. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sklep niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe dla skuteczności odstąpienia.

 5. W przypadku odstąpienia Umowę zawartą na odległość uważa się za niezawartą.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 12. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 13. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi miało się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

§ 10

Reklamacje i rękojmia

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu Cywilnego.

 3. W przypadku roszczeń z rękojmi reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań należy przesłać na koszt własny na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej lub numer fax podany w niniejszym Regulaminie, określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu.

 4. Sklep obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sklep nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację, z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu. W przypadku reklamacji dotyczącej rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 5. Odpowiedź na reklamację Sklep przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres korespondencyjny Sklepu wskazany w niniejszym Regulaminie.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celach marketingowych.

 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez administratora z zachowaniem zasad i wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności administrator podejmuje w celu ochrony danych osobowych środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 36 – 39a ww. ustawy oraz w aktach wykonawczych.

 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, bądź usunięcia.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. Oddział w Olsztynie, Sklep Internetowy, ul. Poprzeczna 15, 10-282 Olsztyn. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z 30 maj 2014r o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego. 

 3. Oferta objęta promocją obowiązuje do momentu wyczerpania się zapasów. W przypadku chwilowego braku gratisu wybranego przy składaniu zamówienia, Sklep zastrzega sobie możliwość wymiany bez konsultacji na inny dostępny. Uprzejmie prosimy o przemyślane zakupy oraz o weryfikację zamówienia przed dokonaniem ostatecznej akceptacji. Po złożeniu zamówienia nie istnieje możliwość dokonywania w nim zmian, czy też łączenia zamówień.

 4. Przy zakupach za min. 150,00 zł brutto, Klient otrzymuje 10% rabatu na kolejne zakupy. Rabat o wysokości 10% przysługuje Klientowi przez okres 6 miesięcy od dnia jego uzyskania i obowiązuje bez względu na wartość kolejnych zakupów.

Załącznik. nr 1:

obowiązujące ceny dostawy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. Oddział Olsztyn, Sklep Internetowy, ul. Poprzeczna 15, 10-282 Olsztyn:

- DPD door to door 15,00 zł

- InPost paczkomat 11,00 zł - 13,00 zł (w zależności od wielkości przesyłki)

Załącznik nr 2:

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

 

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. Oddział w Olsztynie

Sklep Internetowy

10-282 Olsztyn

ul. Poprzeczna 15

lub e -mail: zamowienia@centrowet.olsztyn.pl

 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            

Umowę zawarłem w dniu….....................................
odbioru dokonałem w dniu.....................................

 

Imię, nazwisko i adres ..........................................       
Data i podpis.........................................................